Menu
نویسنده مطلب : احمد عباسی

مطلب مورد بحث:

تعریف شخصیت چیست؟


قشنگ ترین تعریف این درس از شخصیت در پاراگراف {{ می‌توان شخصیت هر فرد را به یک سوپ تشبیه کرد که شاید مواد تشکیل‌دهنده‌ی آن، با سوپ شخصیتی فرد دیگر، مشابه باشد، اما سهم و ترکیب مواد، باعث می‌شود که طعم متفاوتی شکل بگیرد. }} می توان مشاهده کرد.

در ادامه این جمله را من به پاراگراف بالا اضافه میکنم که در این سوپ فرضی که متمم برای ما مثال زده حتی زمان پخت، حرارت پخت، مکان پخت، شرایط پخت و فرد آشپز می تواند روی این سوپ تاثیر به سزایی بگذارد.

در ادامه فکر میکنم شخصیت، بروز واکنش های یک فرد در اثر واکنش های جامعه، فرد، اشیا در محیط های مختلف بر اثر پدیده های متفاوت است که نتیجه تلاش ها، اموزش ها و یادگیری هایی است که در طول دوره سنی مختلف دیده است.

شاید بارز ترین مثالی که از قدیم پدرها و مادرها برای ما بیان می کردند انگشتان یک دست بوده که همیشه میگفتن انگشتان یک دست هم شبیه هم نیستند.

همه از یک عضو، متصل به یک سیستم بدنی، از یک واحد مرکزی به نام مغز و نورون های عصبی فرمان می گیرند اما کارکرد هریک با دیگری متفاوت است و طبیعتا نقش آنها نیز متفاوت خواهد بود.