Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


یک پروژه کسل کننده پیش آمد که انجام دادنش ضروری بود. چون انجام دادن این کار چندان خوشایند نبود برای من این تکنیک زمان سیاه بسیار به کار آمد. از این رو برای این امر یک ساعت مشخص سیاه تعیین کردم و بعد از آن نیم ساعت سفید تعیین کردم تا در آن نیم ساعت با آرامش ناهار بخورم.
طبق درس های متمم تصمیم گرفتم هر چه زودتر این کار را انجام دهم و به هیچ امر دیگری تقریبا توجهی نداشته باشم. کار با تمرکز بالا انجام شد و اتفاقا تایم سفید بعد از آن بسیار رضایت بخش بود چون دیگر دغدغه اینکه یک کار کسل کننده هنوز انجام نشده، را نداشتم.