Menu
نویسنده مطلب : Danial

مطلب مورد بحث:

نیازسنجی آموزشی


۱- در زمنیه استراتژی و فناوری اطلاعات یک استراتژیست گردم.

۲- در زمینه مدیریت پروژه و برخی از مهمترین استانداردهای پیاده سازی آن مهارت کسب نمایم.

۳- در زمینه فرایند، مدیریت فرایند و یکی از ابزارهای پیاده سازی آن مهارت و دانش کسب نمایم.

۴- در زمنیه آینده پژوهی، مدیریت دانش و ابزارهای استقرار مهارت و دانش کسب نمایم.

۵- در زمینه معماری سازمانی و معماری اطلاعات و استقرار آن دانش و مهارت کسب نمایم.