Menu
نویسنده مطلب : زهرا داورپناه

مطلب مورد بحث:

آداب و اتیکت مهمانی رفتن و میزبانی


حقیقت امر این است که مهمانی‌های دوره‌ای و فامیلی برای من بسیار آزاردهنده است و دلیلش هم ایجاد زحمت و مزاحمت برای صاحب‌خانه است.
خانوادۀ من خانواده‌ای سنتی و متاسفانه مردسالار هستند. چه از نظر پوشش و چه از نظر پذیرایی از میهمانان؛ زنان، خصوصا زنان میزبان در مضیقه اند. خم و راست شدن جلوی سی نفر آدم از یک‌سو، تفاوت علایق و عقاید هم از سوی دیگر این مهمانی‌ها را غیرقابل‌تحمل کرده. به‌طوری‌که وقتی پیشنهاد دادم برای پیشگیری از تلنبار ظروف نشسته و کمر خم شدۀ بعد از میهمانی، این سیستم پذیرایی سنتی را کنار بگذارید و سلف سرویس کنید، چنان موضع محکمی در دفاع از احترام به میهمان و … گرفتند که بیخیال شدم و نرفتن را به رفتن ترجیح دادم. اما خب این مهمانی ها می توانند جذاب هم باشند.
من و دوستان دوران دانشگاهم که از شهرهای مختلف ایران هستیم، فقط سالی یک بار امکان این دورهمی‌ها را داریم و آن یک هفته به اندازۀ تمام سال خوش میگذرد.