Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

مثل آب برای شکلات


البته هر دل ظرفیتی دارد سیمین جان ، سوختن را مرتبه ای است و دل را ظرفیتی بعضی سوختن ها خاکسترت می کنند نابودت می کنند و البته در هر نابودی زایشی است ،انگار سوختن ایمنت می کند تا دیگر بار بسوزی و دوباره جان بگیری چون سیمرغ و خاکسترت زادگاه دوباره ات شود سوختنی از جنس روشنایی چه گواراست.