حجت زندی - عادتهای کوچک مدیران موفق usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حجت زندی

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


به نام خدا
فکر میکنم بایستی تعریف و خصوصیتهای یک مدیر خوب را با یک مدیر موفق جدا کنیم.
اکثر مواردی را که اعلام کرده ایم چیزهای مثبتی هشتند که هر کسی دوست دارند داشته باشند، ولی در پاره ای از موارد ، خصلتهایی وجود داره که در نگاه عمومی خوب یا مثبت نیست ولی لازمه یک مدیر موفقه، فکر میکنم که بایستی بعد دیگری از مدیران نوفق را نیزدانست ، اموری که مجبور میشوند برای رهایی از بحران انجام دهند ، از جمله تعدیل نیروها و حذف هزینه های زاید سازمانی که در نگاه های عمون ممکن است خوشاند نباشند و خیلی از موارد دیگری که حتی گفتنشان هم سخت باشد.