Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

نقاشیهای آبرنگ اگزوپری از شازده کوچولوی خودش


مدام از تکنیک لکه گذاری وگاهی ابکی لکه ای استفاده کرده ،یعنی لکه را گذاشته ورنگو یه جایی ساکن گذاشته تا پر رنگ بشه ،یعنی از مقوایی که رنگو به خودش جذب کنه ووتوی قسمتهای سلولزی مقوا پخش نشده ،از تک رنگ گرمی استفاده کرده یاده لحظه ای از غروب در دنیای خاکی میوفتی،حتی شبها هم شبیه فلقه ،ودر پایان روی دیوار سوراخو شبیه کاغذ سوخته رنگ امیزی کردنقاشیهای آبرنگ اگزوپری از شازده کوچولوی خودش