Menu
نویسنده مطلب : سارا عظیمی خواه

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


من از پاهای این موجودات متوجه میشم از کدوم سیاره اومدن، البته اگه اون دو عضو در مورد این ها پا حساب شه:)).

ضلع تحتانی پای آلفایی ها مسطحه و با خط افق زاویه ای نداره اما پاهای بتایی ها به اشکال مثلثی نزدیکه و با خط افق زاویه می سازه.