Menu
نویسنده مطلب : شیروانی

مطلب مورد بحث:

سه ویژگی اصلی کنترل مدیریتی


در یکی از شرکتهایی که کار می کردم مدیران تصمیم گرفتند هزینه های سازمان را مدیریت کنند. برای این کار برنامه کنترلی برای شرکت ریختند که هم مساله نظم افراد و هم راندمان آنها و هم هزینه های تولید و سایر هزینه ها را در بر می گرفت. در هر قسمت اداره امور را به سرپرست مربوطه محول کردند و از آنها خواستند با بررسی قسمت خود راهکارهای مناسب هر بخش را ارائه دهند.

یکی از شاخص های کنترلی که در بحث کنترل هزینه ها در نظر گرفته شده بود هزینه خرید قطعات لازم برای شرکت بود. این قطعات در چند بخش شرکت مانند R&D، تولید(مونتاژ و راه اندازی) و خدمات پس از فروش و تعمیرات به کار می رفتند.

به طور مثال در بخش طراحی] سرپرست در آغاز هفته تعدادی قطعه از انبار تحویل می گرفت و بین نیروها تقسیم می کرد. آنها نیز در بردهای نمونه از آنها استفاده می کردند. چون در فاز طراحی احتمال سوختن قطعات زیاد است با بررسی موارد سوختگی نقشه های طراحی تغییر می کرد و بهینه می شد. در سایر بخشها نیز با بررسی خرابیها گزارشی از آنها به بخش طراحی داده می شد و اگر ایراد از طراحی بود نقشه ویرایش می شد. یا اگر نیروهای تولید مهارت زیادی نداشتند آموزش مناسب از نیروهای طراحی می دیدند. و یا اگر کیفیت قطعات خوب نبود با گزارش به بخش خرید، از جای دیگری اقدام به خرید می شد.