Menu
نویسنده مطلب : soheil afsharipour

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


ربات های سیاره آلفا سرهای گرد و بدن های گرد رنگی دارند اما هیچ کدام خاکستری رنگ نیستند به علاوه ربات های مکعبی که رنگ خاکستری دارند

ربات های سیاره بتا سر ها و بدن های مکعبی دارند اما هیچ کدام خاکستری رنگ نیستند به علاوه ربات های گردی که رنگ خاکستری دارند