Menu
نویسنده مطلب : صنم حاج صادقی

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


همیشه در تصمیم گرفتن برای یک سفر، ۲ تا چیز برای من اهمیت داشته است. یکی داشتن همراه و همسفر است و دیگری انجام هدفی که برای آن به مسافرت رفته ام ( ممکن سفر کاری باشه و یا تفریحی یا حتی استراحت)

امسال من تصمیم گرفتم برای استراحت کردن، سه روز  مسافرت کنم. با توجه به اینکه میخواستم حتما همراهی داشته باشم، یکی از دوستان به شدت اهل خریدم را با خودم همراه کردم. نتیجه این شد که بجای موندن تو هتل و استراحت، هر روز توی مغازه ها راه رفتم تا وقتی که پاهام تاول زدن. در نتیجه فکر میکنم از دفعه بعد حتما مورد دوم یعنی هدف از سفر را در الویت قرار میدهم و این اشتباه را تکرار نمیکنم.