Menu
نویسنده مطلب : سهیل رحمانی

مطلب مورد بحث:

کمبود عزت نفس و آثار آن در رابطه عاطفی


ترس از دست دادن شریک و تن دادن به رابطه ای که شاید از ۱۰۰ % تنها ۲۰ % ایده آل شخص باشه

تن دادن به هر خواسته ای حتی چیزی که منجر به گذشتن از خط قرمز ها و نابودی هویت انسان می شه

ترس از پذیرفته شدن در میان کسانی که مورد مقبولیت شریک عاطفی هستند

دوری از فضاهایی که زوج ها در آن قرار دارند

ابراز نیاز های اقراق شده ( من بدونه تو هیچ نیستم )

برخوردن های بی مورد و ایجاد ناراحتی هایی که هیچ وقت به شریک عاطفی انتقال داده نمی شود ( از خود کوچک بینی )