Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


تفاوت بین ربات ها از سیاره آلفا و بتا را می توان از طریق نگاه کردن به پاهای آنها تشخیص داد. ربات های سیاره آلفا پاهایی  به شکل Tبرعکس, L , مربع و پنج ضلعی برعکس دارند. اما شکل پاهای ربات های سیاره بتا متفاوت است. شکل پاهای آنها مثلثی برعکس ,لوزی شش ضلعی و علامت فلش(مثل ادغام  مثلث و مستطیل با هم) به سمت پایین میباشد.

ابتدا خواستم آنها را از طریق شکل ظاهری یعنی شکل صورت حالت بدن  رنگ و شکل دست ها و شاخه های آن ها جدا سازی کنم. اما  این کار ممکن نبود و تنها حالتی که می‌شد این دو گروه را از هم متمایز کرد از طریق شکل پاهای ربات ها بود.