Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امیری

مطلب مورد بحث:

ده مرد و یک شلوار


محمدرضای عزیز

این داستان را در نگاهی کلی تر و بزرگتر هم میتوان مشاهده کرد:

وضعیت الان کشور ما شبیه ارابه ای شده است که چهار اسب دارد و هر اسبی به طرفی میکشد

اسب تولیدکنندگان به یک سمت

اسب دولت و سازمان های زیرمجموعه ی آن به یک سمت

اسب بازرگانان و سرمایه گذاران و تآمین کنندگان به یک سمت

و اسب عموم مردم هم به سمتی دیگر …

همه ی اسب ها زور میزنند، خیلی هم زور میزنند

اما هر کدام برای خودشان، و نه در یک جهت.