- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ساجده ممتازیان

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


با سلام

به نظر می رسد دوستان بیشتر به مهارتهای تخصصی یک مدیر موفق اشاره کرده اند تا عادت های کوچک

 

اگر بخواهیم به عادت های کوچک اشاره کنیم  توجه به این موارد می تواند موثر باشد

۱- عادت دارد سلام همکاران را با گرمی  و لبخند  و تماس چشمی پاسخ دهد و مشغله های کاری او را از این برخورد مثبت معاف نمیکند

۲-عادت دارد به جای گفتن ” وقت ندارم در حال حاضر با شما صحبت کنم” بگوید ” در طول امروز حتما یک فرصت برای صحبت با شما در نظر می گیرم “