- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی


در هر حال آگاهی بهتر از ناآگاهی است اگرچه بعضمی مواقع آگاهی هم نمی تواند مانع از تصمیم اشتباه شود.

خیلی از افراد بویژه تحصیل کرده ها نسبت به آسیب های مواد مخدر ، الکل ، دخانیات و … آگاه هستند ولی دلیلی برای تصمیم آنها برای مصرف نکردن آنها نیست.

افرادی هستند که علیرغم آگاهی به مخاطرات مصرف شکر ، روغن ، گوشت قرمزو سایر مواد غذایی ناسالم  ، نمی توانند تصمیم به عدم مصرف بگیرند.

موتور سوارانی را شاهد هستیم که می دانند عدم استفاده از کلاه ایمنی چه عواقفبی را می تواند در پی داشته باشد ولی همچنان بر عدم استفاده اصرار می ورزند .

و مثالهای بی شماری که شناخت مانع از اجرا نمی شود.

بنظر می  رسد که این قبیل افراد شناخت دارند ولی باور و ایمان ندارند .