Menu
نویسنده مطلب : فریبا

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس استعدادیابی مقدماتی


با سلا م و آرزوی موفقیت

وقتی مقالات استعداد یابی را مطالعه کردم گیج شدم از اینکه احساس کردم که واجد بعضی از این استعداد ها هستم اما در هیچ کدامشان شاخص نیستم . پس من در کجای این داستان قرار دارم؟ اما با تعمق بیشتر دریافتم اگر چه من بطور خاص به کور سوهای استعدادهایم نپر داخته ام وآنرا پرورش نداده ام و بین آنها وانتخاب شغلم ارتباط بر قرار نکرده ام اما آن استعداها شغلم ومحیط شغلی ام را تحت تا ثیر قرار داده اند به عنوان مثال در فروشگاه من سیاست همدلی یکی از وجوه تمایز کار من با همردیفانم می باشد که برای آن طرح وبرنامه ای لحاظ نشده اما خود بخود بر نحوه ارتباط وخدمات دهی تاثیر می گذارد ویا نگاه به جلویکی از دلایل استمرار ومداومت در کار قرار گرفته است.

هدف من از ذکر این مطالب این است که به گمان من استعداد ها خواه نا خواه حضور خود را در زندگی وشخصیت وارتباطات افراد نشان خواهند داد اگر چه برد با کسانی ست که استعدادهایشان را دلیل انتخاب اهداف وشغلشان قرار می دهند.