Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

یک تمرین برای تعریف شاخص و فکر کردن بیشتر به شاخص‌ها


نرخ رشد در آمد به عنوان شاخص پیشرو

میزان مطالعه در هفته به نسبت استاندارد ذهنی که برای خودم در نظر گرفته ام به عنوان یک شاخص مقطعی و البته پیشرو

تعداد دوره ها و یا کارگاه های آموزشی که هم علاقمند به شرکت بودم و هم شرکت کردم به تعداد کل دور های که علاقمند به حضوذر در آن بودم

تعداد طرح ها و ایده های بهبود فرایند با هدف کاهش هزینه های کسب و کار برای سازمان متبوع خودم بع

ه عنوان یک شاخص کمی پیشرو

میزان رزضایت اعضای خانواده از اخلاقیات طی سه ماه گذشته

 

پاسخ شخصی سوال دوم

تعداد مشتریان از دست رفته یعنی کمبود پس افت نه کمبود عضویت جدید از دست رفته

ثبت زمانی و تحلیل مدت زمان صف مراجعه کنندگان در مقایسه با زمان مطلوب مد نظر

تدر صد کتاب های که تا به امروز بایست دریافت میشد ولی عضو تحویل نداده است