Menu
نویسنده مطلب : سید حسن توحیدی

مطلب مورد بحث:

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟


۱- خدمت بیشتر شبیه به فرایند است در حالیکه کالا حالت فیزیکی دارد

۲- خریدار خدمت اغلب خود درگیر فرایند است در حالیکه خریدار کالا ارتباطی با فرایند تولید ندارد.

۳-ارزش آفرینی در خدمت درست در تماس با مشتری صورت می گیرد در حالی که ارزش آفرینی در کالا در کارخانه و یا در تیم فروش صورت می گیرد.

۴-مالکیت خدمات دریافت شده قابل واگذاری به شخص دیگر نیست.-حتی نمی توان خدمات را به عرضه کننده پس داد.

۵-اندازه گیری کیفیت خدمات به آسانی اندازه گیری کیفیت کالا نیست