Menu
نویسنده مطلب : حسین قدسی زاده

مطلب مورد بحث:

تمایز (Differentiation) - زبان تخصصی مدیریت استراتژیک


مثالهایی از شرکتهای هواپیمایی (Airlines):

اگر بخواهیم از نگاه درون سازمانی (داخل یک شرکت ) به موضع نگاه کنیم و به عنوان مثال یکی از خطوط هوایی لوکس دنیا مثل QATAR AIRWAYS ( که به نظرم در کل صنعت در ساعت ۵ مدل بومن قرارمی گیرد ) را در نظر داشته باشیم صنذلی های معمولی یا ECONOMIC این هواپیمایی در ساعت ۴ و صندلی FIRS CLASS همین خط در ساعت ۵ قرار میگیرد.به این معنی، یک شرکت هم با توجه به طیف مشتریانش می تواند استراتژی تمایز را با هدف حد اکثر سازی سود و افزایش سهم بازاردر محسط داخلی شرکت به اجرا درآورد.

در میان شرکتهای مختلف هم خطوطی مثل همین QATAR AIRWAYS یا SINGAPORE AIRLINESدر ساعت ۵  (یا ۴/۵) و خطوط معتبری مثل Jet Star استرالیا  یا Virgin America  در ساعت ۴ مدل بومن هستند. خط ماهان خودمان هم ساعتش ۵/۵ هست!