Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

زندان چیست؟ زندانی کدام است؟


زندان ما دست ساخته ذهن ماست

زندان ما دست ساخته باورهای ماست

زندان ما دست ساخته ارزش های ماست

کسیکه رویا داره آزاد است حتی اگر در گوشه ای در حصار باشد، اما کسیکه گرفتار تعصب است زندانی است حتی اگر مالک هفت آسمان باشد

کسیکه فکر می کند، کسیکه خلق می کند آزاد است

کسیکه تعهد دارد ولی تعلق ندارد آزاد است

ولی در کلام ساده است تمام ما تعلقاتی داریم که با بند بند وجودمان چفت و بس شده است که دل کندن از آن مثل مردن ماست اگر جنس تعلق ما از جنس عشق و محبت باشد نه از جنس مالکیت و منیت، این تعلق عین آزادی است از جنس رهایی. این دلبستگی است نه وابستگی