Menu
نویسنده مطلب : مجید حسینی

مطلب مورد بحث:

برندسازی درونی | خودتان را یک چرخدنده نبینید!


الگوی غالب رفتار من به تعویق انداختن کارهای مهم است ، پروژه و طرح های معوق و بعضا چند ساله .

میدانم که باید این طرح و پیاده کنم ولی وقت کافی و آزاد ندارم.

میدانم که باید این طرح و ایده رو اجرا کنم و باید کارهایی با فوریت کمتر رو حذف  و وقت های تلف شده رو کمتر کنم.