Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


سلام سیستم دو در مواقعی که دچار وسواس شده باشیم مدام بدون دلیل موجه وارد می شود مانند چک کردن در پس از دو بار تست کردن و یا وارد شدن در مسایل احساسی و استفاده از منطق بیش از اندازه در تصمیم هایی که چندان هزینه ای ندارند

در خیلی از مواقع استفاده بیش از اندازه از سیستم دو باعث خستگی و عصبانیت میشود مانند  کسیکه عادت به لباس رسمی ندارد و مجبور است ۴ ساعت در یک مهمانی عروسی لباس رسمی بپوشد

قسمت جلوی مغز هیپو فرونتال مسول تصمیم گیری ۲ می باشد و این قسمت مغز فرق بین ما و حیوانات می باشد که حریمهای اجتماعی و اداب معاشرت و غیره را شکل می دهد و ما باید برای کاهش تنش در بسیاری از رفتارها و تصمیمات با تمرین و عادت موضوع را از سیستم دو به یک تغییر بدهیم و به قول معروف ملکه ذهنمان بکنیم.