- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

دن اریلی و ماجرای خوردن در بوفه رستوران‌ها


به تصور من ریشه این تیپ رفتار احتمالا به ذهنیت مردانه یا زنانه فرد بر می گردد یعنی فرد اگر ذهنیت مردانهای قوی تری داشته باشد چون عملگرا تر است به احتمال زیاد این رخداد فراوانی بیشتری دارد

نگاه ارزش گرا ذهنیت زنانه به دلیل تمایل به حس خوب وتوجه بیشتر به کیفیت رابطه با رستوران مثال مطروحه به نظر نمی اید تمایل قوی به سمت رویکرد بیشینه کردن هزینه طرف مقابل به جای کسب منفعت خود داشته باشد

دلیل دیگر به اعتقاد من افق زمانی بلند مدت فرد است یعنی هر چه سیستمی تر تفکر کند این رویداد  جذابیتی ندارد

در خصوص مثال این قبیل موضوعات من رابطه کارفرما و کارگر را در بخش خصوصی ایران تداعی می کنم گوی از زاویه دید کارگر از خرس موی قرار است کنده شود و کارفرما هم گوی هیچ برنامه بلند مدتی برای حفظ و نگهداری و اموزش و ارتقا فرد ندارد و فرد کارگر را به مثابه یک شی احتمالا هفتصد هزار تومانی که اتفاقا در بازار عرضه فراوانی دارد نگاه میکند و این افق کوتاه مدت همان آفت مجموعه های ما است