Menu
نویسنده مطلب : مصطفی قاسمی

مطلب مورد بحث:

نوازش پلاستیکی، خساست در نوازش و اقتصاد نوازش


خساست در نوازش 

لبخند نزدن مدیران هنگام احوالپرسی با کارکنان و یا ارباب رجوع

نگفتن پیام های محبت آمیز زوج به هم

عدم تشویق و حمایت والدین از کودک

نوازش پلاستیکی

مدیر در  مقابل تلویزیون احترام زیادی به کارکنان و اریاب رجوع خود می گذارد.

کارکنان پس از انکه فردی پست مدیریت می گیرد در مقابل او بسیار شکست نفسی می کنند.

والدین پس از تنبیه کودک ، به دلیل پشیمانی و دلجویی از او تعریف های اغراق امیزی می کنند.

زوجین در پست های اینستاگرامی چون لیلی و مجنون هستند ولی در فضای خانه دریغ از یک گفتگوی ۲ دقیقه ای

نوازش نامتناسب با ترجیحات 

مدیر به پاس خدمات یکی از کارکنان بلیط یک سفر اروپایی می گیرد. در حالیکه نیروی مورد توان مالی یک سفر داخلی را هم ندارد.

یکی از کارکنان بجای انجام دقیق دستورات مدیر در جلسات از او  ( مدیر ) انتقاد نمی کند و اجازه انتقاد دیگر کارکنان را هم نمی دهد و بدین شکل از او حمایت می کند.

والدین بجای وقت گذاشتن برای کودک و شنیدن صحبت های او ، حساب مسکن جوانان به نامش باز می کنند.

مردی همیشه برای همسرش طلا می خرد و از این طریق به خیال خود هم او را خوشحال کرده و هم برای خرید خانه در اینده پس انداز کرده

نوازش نا متناسب با شرایط محیطی

مدیر بدلیل تخلف و یا اشتباه کارکنان همه را جریمه مالی کرده به جز یکی از پرسنل که متوجه اشتباه شده و ان پرسنل را پاداش مالی داده

والدین کودک را در مقابل هم کلاسی مورد انتقاد قرار می دهند.