محسن رضایی - عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟ usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محسن رضایی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


وقتی ما یک هدفی مدنظرمونه وبه اون هدف نمی رسیم یا آداب مسیر رورعایت نکردیم.یاازاول تعیین هدف درراستای توانایی و…مانبوده و…فکرمی کنم بحث شانس که مربوط میشه به ناشناخته هاودربعضی مواردعمل نکرده ها! به میراث انسانی هم مربوطه که ازسرجهل برای راحتی کارمینداختنش گردن شانس مواردی که کم می آوردن.وبه نظرمیادتازمانی جهل باشه ترجیح یک عده این باشه که سهمی ازمسئولیت وقایع روبه شانس واگذارکنند.شانس شایدچیزی شبیه واژه ی “مردم” باشه.یک چیزگنگ و…