Menu
نویسنده مطلب : رضا لطفی

مطلب مورد بحث:

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟


١. ارائه محصول کیفی
٢.خدمات پس از فروش
٣.ارتباط مؤثر و صمیمی در لإیه انسانی با مشتری
۴.ایجاد حسی واقعی در مشتری مبنی بر اینکه از نظر سازمان، مشتری پیش از مشتری بودن، انسانیست محترم
۵.تعامل صمیمی و کارامد و سیستماتیک بین کارکنان
۶. عدالت و انصاف محور بودن سازمان
٧.بالا بردن سطح آگاهی مشتری از طرق مختلف
٨. تشکیل خانواده برند در راستای ارتباط بیشتر مشتری با سازمان و مشتری با مشتری
٩.کاریزمای خاص رأس و مدیران سازمان