Menu
نویسنده مطلب : سعید حمیدی فرد

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


من در بیشتر از گفت و گوهای خودم خود افشای می کنم .  این رفتار به صورت کاملاً اتوماتیک و درونی شده انجام می‌شود.
 
خود افشایی من نبسبت به اطرافیانم زیاد تر است و خود افشانی ها  در زمینه شغلی بیشتر و در زمینه عاطفی بسیار پایین است
این رفتار اغلب مواقع بدون فکر است و بصورت دورنی بیان می شود .

خود افشانی در شبکه های مجازی در حد صفر است .