Menu
نویسنده مطلب : عرفان ذاکر

مطلب مورد بحث:

خودافشایی مدیریت شده به عنوان یک مهارت ارتباطی ارزشمند (قسمت اول)


خودافشایی در من در موارد زیادی نمود پیدا می کند. فکر می کنم اما عمق مورد افشا شده در موضوعات مختلف فرق دارد. ولی یک بخشی از آن هم انتخابی است، یعنی من فکر می کنم که انتخاب کنم از یک جا به بعد راجع به مسئله ای دیگر خودافشایی نکنم و خودم آن را درون خودم بریزم تا حل شود. سعیم این است که زمان شنیدن خودافشایی دیگران آن ها را از حیث محتوای افشا شده قضاوت نکنم.

از نظر تجربه و گفتن خاطرات خودافشایی خوبی دارم. حتی نقل قول ها یا شکست های دیروزم را با کسی که حرفم برایش تعبیه شده باشد مصداق پیدا خواهد کرد.