Menu
نویسنده مطلب : مهدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


سلام

به نظر من آموزشی کاربردی ست که در آن آموزش محتوایی تدریس شده باشد که فقط جنبه نظری نداشته باشد

معلم بتواند به راحتی به دانشچو درسی بدهد که بعد از کسب مهارت نسبی توسط دانشجو قابل انجام و ارائه باشد