Menu
نویسنده مطلب : سید کمال آزادمنش

مطلب مورد بحث:

گفتگو درباره کارتون: دومین قلاب


کارتن اول : زندگی در مجموع در همه دوره ها یک معامله است و در قبال دریافت چیزی، چیزی بیشتر یا کمتر از دست می دهی و این دریافت و پرداخت معمولاً از جنس هم نیستند و و مقدارشان نیز برابر نیست . پس باید داد و ستدی معقولی داشته باشیم .

کارتن دوم : هم زمان دو مشکل را به بدترین وجه حل می کنی آتشی حمل می کنی که به زودی خودت را می سوزاند و در زمینی راه می روی که در حال رانش است این شیوه عاقبتی ندارد .

کارتن سوم: بعضی وقت ها در زندگی باید آن چنان سریع و یک دفعه تغییر مسیر دهی که پرسپکتیو خیلی دوری هم دارد و تاز راه به مناسبی قبلی نیست و امکانات نصف شده است . ولی شاید اگر از این پیچ نود درجه به سلامت عبور کنی آینده خوبی در انتظارت باشد .

کارتن چهارم: نمی دانم محتویات لوله چیست ولی گاهی پرواز شما شاید موجب خیر و برکت برای کسی باشد یا مایه بدبختی کسی باشد در هر صورت با این اوضاع شما در پایان پرواز انرژی و منابعی برایت باقی نمانده است .

کارتن پنجم: نشان از بی تدبیری است با ر را بسته و بر قایق کاغذی می خواهی سوار شوی که غیر از غرق شدن در چند قدم اول آخرتی ندارد .

کارتن ششم: نشان از اعتیاد است که در صورت عدم رعایت خود، شاید دیگران فقط امکانات اعتیاد بزرگتری برایت فراهم می کنند و شما اصلا متوجه نیستی.

کارتن هفتم: عدم تناسب بین شیوه تحصیل موارد دلخواه که شلنگ بلند و قیف کوچک با هم تناسبی ندارند هر چند ظاهراً بخشی از ظرف نیز دارای محتویات است .

متشکرم