Menu
نویسنده مطلب : مینا صادق

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


 
–        به تمامی کارکنان از نگهبان تا کارمند خدماتی و مدیران متخصص احترام می گذارد و برخورد یکسانی دارد . از احوال آنها می پرسد تغییر حالات روحی آنها را می فهمد و این حس اعتماد را در کارکنان ایجاد کرده که به هنگام نیاز با او راحت باشند و بدانند که حمایتشان می کند.
 
–        مزایای خاص و ویژه برای خود نمی خواهد و هر بیگانه ای از بیرون آن مجموعه را ببیند نتواند مدیر را بشناسد.
 
–        قانون مدار است و در صورت تخلف بدون چشمپوشی ، محافظه کاری و استثنا برخورد می کند.
 
–        سخت کار می کند و هر گونه اهمال کاری ، بی انگیزگی  و کارشکنی را نمی پذیرد.
 
–        یک زمانهایی مثل زمان صبحانه و نهار را به گپ و گفت با کارکنان می پردازد