Menu
نویسنده مطلب : محمد

مطلب مورد بحث:

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن


توسعه توان مندی فردی یک سرمایه گذاری است.

 

در این مطلب به اهمیت توسعه توانمندی فردی می پردازم. علاوه بر این به لزوم توسعه همزمان توانمندی فردی هم در زمینه علمی و هم عملیاتی می پردازم.

توسعه توانمندی از مسیر کسب علم و اجرا عبور می کنه. در نهایت به ثبت و مستندسازی علوم کسب شده می رسه. از نظر من تنها در صورت عبور از این مراحل و انجام مرحله نهایی، توسعه توان مندی به مشابه یک سرمایه گذاری خواهد بود.