Menu
نویسنده مطلب : مهدی احمدی

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


با سلام
منظور از کاربردی بودن مطالب آن است که مطالب ارائه شده در کلاس یا سمینار توسط مدرس ،بیان مشکلات وراهکارهای فرد یادگیرنده باشد بطوریکه بتواند با استفاده از راهکارهای ارایه شده سریعتر خود را به هدف نزدیک کند.