Menu
نویسنده مطلب : بهناز

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


منظور از کاربردی بودن چیست؟ به نظرم چیزی تحت عنوان آموزش کاربردی وجود ندارد و فقط یادگیری کاربردی است که به درستی معنای کلمه کاربردی را دارد.

طبق یادگیری من از متمم (مطلب متمم را عینا نقل نمی‎کنم و به زبان خودم موقعی که یادداشت برداری کردم، می‎نویسم)؛ آموزش یعنی انتقال آموخته‎های یک شخص به شخص دیگر و یادگیری یعنی سعی و کوشش و خواست شخصیِ یک فرد برای رشد و بهبود علم و مهارت خودش.

نظرم این هست که اگر خواست و علاقه شخصی باشد دو حالت داریم:

۱٫ یادگیری‎ای که از طرف دانشجو صورت می‎گیرد و می‎تواند به مرحله کاربردی کردن برسد.

۲٫ آموزشی که از طرف استاد صورت می‎گیرد که بنظرم بیشتر به معنای راهنمایی کردن، هموار کردن راه یا ارائه پیشنهاد است نه به معنای کاربردی بودن و می‎تواند توسط دانشجو به مرحله کاربردی کردن هم برسد.

کاربردی کردن آموخته‎ها به یادگیری و دانشجو بستگی دارد و نقش آموزش کمرنگتر هست.