Menu
نویسنده مطلب : رحیم خورشیدی علی کردی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


سلام

در مملکت ما که گرایش به مدرک  فراگیر شده است واستفاده از واژه ها نشان دهنده روشنفکری وفخر فروشی ،این موارد کم نیستند.گر چه عده ای هم برای سود آوری از این واژه در سطح عمومی استفاده می کنند.

برند

با فرهنگی وبی فرهنگی

iq و eq

,……