Menu
نویسنده مطلب : مهدی کیانی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


شغل من بصورتی هست که روزانه با صد ها مراجعه کننده (مشتری) سرو کار دارم و چنانچه در این زمینه بتوانم خود را تقویت کنم خیلی بهتر میتوانم به مشتری خدمت رسانی کنم به طور مثال گاهی مشتری مقدار زمانی را که در بانک وقت صرف میکند بیشتر از تحمل او بوده لذا زمانی که به پشت کانتر با اعلام نوبت دعوت میشود از لحاظ روانی وضعیت خوبی ندارد و گاها اتفاق می افتد به دلیل ترافیک کار بنده سرگرم تمام کردن کار مشتری قبلی بوده ام که مشتری باز هم ناچار است انتظار بکشد که گاهی به درگیری لفظی و اعلام نارضایتی از جانب مشتری می انجامد که البته من فکر میکنم با داشتن این قدرت تشخیص من میتوانم بلافاصله قبل از به نقطه آخر رسیدن مشتری کار وی را انجام داده و به این ماجرای خورد کننده اعصاب خاتمه دهم.