Menu
نویسنده مطلب : معصومه خزاعی

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


حق با شماست در جواب سوال ۲ کمی ابهام هست. با این توضیحات امیدوارم روشن تر منظورم را برسانم. در ابتدا سوالی که رئیسم پرسید با سیستم یک بود و جواب اولیه ی من هم به ایشان با سیستم یک بود که برایشان قانع کننده و قابل پذیرش نبود و بعد از بررسی و جمع آوری اطلاعات جواب نهایی را با مدارک و مستندات و توضیحات از طریق سیستم دو عنوان نمودم که از طرف ایشان مورد تایید واقع گردید.