Menu
نویسنده مطلب : نادر آرین فر

مطلب مورد بحث:

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود


دقیقا من در چنین شرایطی قرار دارم!

میتونم به همکاری با یکی از دوستان(تا به امروز به طور دوستانه همکاری کردم و نه رسمی) ادامه و سهمی برای خودم داشته باشم و در حالت ایده آل،  یکی از ثروتمند های آینده در ایران باشم! اما ابهاماتی وجود داره و شهود من میگه همکاری رو ادامه ندم! اینکه در آینده چه اتفاقاتی قرار بیفته مشخص نیست. اما چیزی که برای من مهمه رسیدن به هدفیه که با هر تصمیم براش برنامه ریزی میکنم.