Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - کاربرد تفکر سیستمی در سیاست گذاری


در مقابل این مثال من تجربه بسیاری جالبی دارم:

در شرکت ما به هیچ وجه اضافه کاری داده نمی شود اما مدیران خوب مجموعه پایان کارهای آن روزشان معمولا یک ساعتی بیشتر در شرکت میمانند (از جمله خود مدیر عامل که بیشتر از همه مدیرانش در شرکت میماند!) نتیجه اینکه در اکثر واحدها تا آخرین لحظات ساعت کاری و حتی کمی بیشتر جو و فضا کاملا کاری است و بازده بسیار خوب. از طرفی چون پرداختی به عنوان اضافه کاری وجود ندارد پرسنل تمام تلاش خود را برای تمام کردن کارهای جاری در ساعت استاندارد کاری انجام میدهند.