Menu
نویسنده مطلب : فرشاد پورمحمدی

مطلب مورد بحث:

هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟


جواب سوال اول

اگه بخوام به دوست فضا نوردم بگم کدام یک از سیاره آلفا هستند باد بگم که رباطهایی که کف پاهاشون صاف هست رباطهایی هستند که از سیاره آلفا هستند و رباطهایی که کف باهاشون تیز هست از سیاره بتا هستند

و در مورد سوال دوم

وقتی که داشتم دنبال وجه تمایزشون میگشتم اول میخواستم رباطهای مربع را از رباطهای گرد جدا کنم ولی دیدم که این تقصیم بندی درست نیست و بعد دنبال رنگهاشون گشتم و دیدم وجه تمایز درستی نیست بر اساس رنگ جدا کردن و یک دفعه فکوسم رو روی پاهاشون بردم و دیدم که پاهای تمام اونهایی که مال سیراره بتا هستند نوک تیز هستند و سیاره بتا ته پاهاشون صاف هست