Menu
نویسنده مطلب : حسن قاسمی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


“یادداشت کردن” از تاثیرگذارترین روش های یاد گیری برای من بوده است، بصورتی که هیچ کتابی نبوده است که آنرا خوانده باشم و از آن جمله ای در دفتر خود یادداشت نکرده باشم.
خوبی یادداشت این است که به راحتی مطلب مورد نظر قابلیت مرور و بخاطرآوری سریعتر را دارد و از اتلاف زمان جلوگیری میکند و همچنین مدت بیشتری در ذهن باقی میماند.
قسمت جالب یادداشت برداری هم اینست که هنگام خواندن خلاصه، حس ما در لحظه ی خواندن کتاب نیز تداعی میشود.
فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم