Menu
نویسنده مطلب : شهاب ابوالحسنی

مطلب مورد بحث:

شهود چیست؟ آیا تفکر شهودی و تصمیم شهودی مهارت محسوب می‌شوند؟


پاسخ قسمت اول :
به نظرم در بررسی صورت وضعیت ها و برآورد پروژه ها از مهارت شهودی نسبتاً خوبی برخوردار باشم. و دلیل آن هم همین بحث آخر درس که به نوعی فرآیند تخیش الگو هاست.
کارمند زیر دستم با ساعتها وقت این کارهای را به انجام می رساند و زمانی که برای تأیید نزد من می آورد با یک نگاه به درست و اشتباه بودن آن پی می برم! او  با تعجب می گوید چطور اینکار را انجام می دهی!؟ میگم بالاخره من تو این کار استخوان خورد کردم، دیگه بعد از دیدن ده ها صورت وضعیت و تعدیل و برآورد در ماه اگر نتوانم این کار را انجام دهم ول معطلم !
برخی پارامترهایی که من در یک نگاه آنها را بررسی می کنم اینها هستند:
–         مبلغ نهایی
–         مقایسه مبلغ نهایی نسبت به ماه پیش و در  برآورد نسبت به پروژه مشابه
–         بررسی کلی فصول و مبلغ آنها
–         بررسی رندمی برخی جزئیات
–         البته پیمانکار تهیه کننده هم در بررسی من نقش دارد، اگر به او اعتماد نداشته باشم از شهودم به سمت سیستم دو خواهم رفت، و با صرف انرژی بیشتری آنرا بررسی می کنم.
 
پاسخ قسمت دوم :
تشخیص اینکه از نوع  برخورد همکاران، دوستان و نزدیکانم چطور به مود او پی ببرم، و چرایی آنرا تشخیص دهم!؟  بخصوص خانمها! که تا اینجا با شهودم به این نتیجه رسیدم که آنها تقریباً مودی تر اند!
 این وضعیت که الان چرا طرف اینطور رفتار می کند و چند دقیقه بعد آنطور برای من زجر آور است! مثلاً همکاری تا لحظاتی پیش وقتی با من برخورد داشت با گرمی دستم را می فشرد و گپ و گفت می کرد ولی یک ساعت بعد در برخورد با من رو به دیوار از کنارم رد شد! یا پاسخهای مرا سر بالا میداد! و پس از چند روز به روال گذشته بر گشت و در نهایت در مواجه با سوالم که چرا اینطور شد، پاسخ مشخصی و واضحی دریافت نمی کنم!
در آن لحظه توانایی تصمیم برای نوع برخورد و رفتاری که می خواهم با وی داشته باشم ندارم، و تقریباً همیشه غافلگیر می شوم مگر طرف روی مود همیشگی باشد! و با توجه به غافگیری که در آن لحظه پیدا می کنم و بالاخره باید در بسیاری از موارد عکس العمل مناسبی نشان دهم تا وضع از چیزی که هست بدتر نشود از سیستم دو بیچاره هم کاری بر نمی آید و همین شهود در برخی موارد خوب و در بعضی موارد افتضاح عمل کرده و رابطه را بدتر می کند!
پس برای حل این معضل چاره ای جز تقویت شهود خود ندارم، باید با تمرین و  مطالعه بیشتر کتابهای روانشناسی و شخصیت شناسی و شناخت مدل ذهنی اطرافیانم بتوانم شهود خود را بهبود ببخشم و از تبانی و تداعی مفاهیم آنها در زمان غافگیری بهره بیشتری ببرم.