Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد


فلسفه اگزیستانسیالیسم در نگاه سارتر 

از شما انتظار می رود در پایان این درس:

از تاریخچه و اصول این دیدگاه اطلاع داشته باشید.

نام ژان پل سارتر را به عنوان یکی از چهره های شاخص در این زمینه به خاطر بسپارید.

بتوانید تعدادی از کتاب های سارتر را فهرست کنید.