Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

همیشه نمی‌توان از مطالعات آماری، نظریه های علمی استخراج کرد


 
افراد بیکار شانس کمتری نسبت به افراد شاغل دارند.
رکود اقتصادی در کشور نشان می دهد که آمار بیکاری رو به افزایش هست .
بیکاری افراد  برای پایین بودن شانس آنها و برعکس می تواند علت و معلول باشد .
رکود اقتصادی برای افزایش آمار بیکاری و بالعکس می تواند علت و معلول باشد .
رکود اقتصادی در ارتباط به پایین بودن شانس افراد یک نوع همبستگی است .
برخی افراد خود را بدشانس میدانند. زیرا هرچقدر که تلاش میکنند، هیچ تحول ویژه ای در زندگی آنها رخ
نمیدهد. آنها دوستان خود را میبینند که با وجود تلاش کمتر، پیشرفت های زیادی را در زندگی خود کرده اند.
زندگی اتفاقی نیست. زندگی همواره با قوانین دقیقی جریان دارد و طبق قانون علت و معلول ادامه میابد. این
قانون بیان میکند که پشت هر اثر، یک عامل و علت وجود دارد. چه رخداد مورد بحث مطلوب و چه نامطلوب
باشد، قطعا دلیلی برای آن وجود دارد. اگر حس میکنید نتیجه ای که مد نظر شماست حاصل نمیشود، به احتمال
زیاد، مشکلی در علت، یعنی تلاشهای شما وجود دارد.
ممکن است شما فرد بسیار پر تلاشی باشید که هر روز سحر خیز بوده و ساعتها تلاش مداوم میکنید. ساعتها
مطالعه کرده و زمان زیادی بگذارید اما آنچه مطلوب شماست حاصل نشود. در اینصورت علت اصلی این مساله
این است که شما هر روز صبح، در یک جهت تلاش میکنید و زندگی شما به تکرار هزارباره ی یک مسیر واحد
تبدیل شده است. چه بسا اگر الگوی تکراری زندگی خود را شکسته و به سمت مسیر دیگری حرکت کنید، وضعیت
کاملا متفاوتی را تجربه کنید. مثلا به جای اینکه هر روز سر کار بروید و ساعتها کار کنید، شاید بهتر باشد که
خودتان کاری را راه اندازی کنید و یا مسیر های متفاوتی را تجربه کنید و از دیگران مشورت بگیرید.
یعنی تنها بیکاری نیست که بشه گفت باعث میشه شانس افراد پایین باشد.