Menu
نویسنده مطلب : کیان اعظمی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


نظریه مورد حمایت: اعتقاد دارم که در بحث کردن بیشتر از صحبت کردن، باید به حرف های طرف مقابلم خوب گوش کنم و همچنین آهسته و با آرامش صحبت کردن رو یکی از ویژگی های خوب در هنگام صحبت کردن می دانم.

 

نطریه مورد استفاده: تقریبا همیشه با کسی که دیدگاه متفاوتی نسبت به من داره با هیجان و با صدای بلند صحبت می کنم، و اکثر اوقات حرفش رو قطع می کنم و شروع به صحبت کردن می کنم.