Menu
نویسنده مطلب : ایمان احمدپور

مطلب مورد بحث:

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟


ماجرایی که قصد دارم تعریف کنم، برمی‌گردد به سه ماه قبل، اولین روزی که وارد یگان خدمتیم شدم. به خاطر شناخت تاریخ مصرف گذشته ای که از هم خدمتیم داشتم(با ایشون در یک محله زندگی میکنم اما چند سال اخیر تقریبا اصلا ندیدمش و همان دیدگاه چندسال قبل را نسبت بهش داشتم) هر صبح که میدیدمش بعد از سلام گرم او را در آغوش میگرفتم و دستانش را میفشردم و کلی خبر گرفتن از اوضاع و احوال و…

اما روز به روز این باورم نسبت به او تغییر کرد! تاحالا که ۲۳سال زندگی کردم تاحالا ندیدم یک شخص اینقدر دروغ بتواند بگوید(مثل آب خوردن دروغ می گوید ) . چندبار برای نجات خودش از خراب کاری هایش پشت سرم پیش فرمانده دروغ بست.( اماهنوز از کارهایش به فرمانده گزارش ندادم)

این روزها خیلی سرد باهاش برخورد میکنم و فکر کنم خودش فهمیده از چشمم افتاده.