Menu
نویسنده مطلب : علی محمد مهرافروز

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


رویداد:درخواست از همکار برای توضیح دادن بخشی از کاری که قبلا انجام میدادم و نپذیرفتن او

احساس:خشم، عصبانیت، کینه

تفسیر:اونقدر جذابیت نداشتم و من خوب نیستم که اون اینکار رو نکرده،بهم حسادت کرده که من پیشرفت کردم