Menu
نویسنده مطلب : رحیم

مطلب مورد بحث:

درباره اعتراف به اشتباه


 اعتراف به اشتباهات ، از یکسو ممکنه باعث بهبود یافتن حالت روحی مان شود و از سوی دیگربه نگاه دیگران نسبت به ما آسیب وارد کند امّا اعتراف به اشتباه بهتر است در وضعیتی انجام گیرد که خیلی دچارهیجان نیستیم و شخص شنونده هم ظرفیت شنیدن را داشته باشد وگرنه خودمان را باید آماده آسیب ها جدیدی تر بکنیم بخصوص مواقعی که روابط مان به دلایلی بهم بخورد آنوقت افسوس خواهیم خورد که چرا برخی از اشتباهتم را بهش گفتم.