Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار


به نام خدا
در یکی از دانشگاههای شهرستان که درس می خوندیم کلاس زبان نداشت. من به یکی از دوستانم که مسلط به زبان انگلیسی بود خواستم که کلاسهای تافل را ارائه دهد. تعداد کمی از دانشجویان شرکت کردند. دلیلش این بود که خیلی ها خود را در حد تافل نمی دانستند.
ترم بعد ۴ مهارت زبان را به صورت جداگانه ارائه دادیم، تعداد دانشجویان چندین برابر شد که مجبور شدیم از سه مدرس دیگر استفاده کنیم.
در ابتدا مشتریان را بخش بندی نکرده بودیم، یعنی اصلا نمی دانستیم  خیلی از دانشجوها فقط می خواستند که مهارت reading  خود را افزایش دهند. ولی تعداد کمی از دانشجوها بودند که میخواستند ۴ مهارت زبان را همزمان ارتقا دهند.